Adresgegevens
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, in onze samenleving, een niet meer weg te denken onderdeel van besturen. Op basis van de "Wet Medezeggenschap Onderwijs" is de inspraak van ouders en personeel bij de besluitvorming van het bestuur van onze school, wettelijk geregeld. Om u enig inzicht te geven in het reilen en zeilen van de Medezeggenschapsraad (M.R.) volgt hieronder een korte uitleg:
Op onze school bestaat de Medezeggenschapsraad uit 4 ouders en leerkrachten. Een duidelijke taak van de Medezeggenschapsraad is het bevorderen van openheid, openbaarheid en het overleg op onze school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
 
Namens de ouders:
 

Dhr. Joost Marx

Mevr. Petra Schmitz - Poels
Dhr. Willem van Pol
Mevr. Anne Heurkens - Höppener
 
 
  
 
Namens het personeel
 
Mevr. Evelien Mevissen Mevr. Debbie Curfs 
Mevr. Anna Folkertsma
(zwangerschapsvervanging)
Mevr. Frauke Janzon
Mevr. Mieke Dingelstad
(zwangerschapsvervanging)
Mevr. Marlies Mom
 
De medezeggenschapsraad mag alle zaken die de school betreffen bespreken, zoals het personeelsbeleid, schoolwerkplan, schooltijden en lesrooster, vakantierooster, buitenschoolse activiteiten en het bedenken van oplossingen voor bezuinigingsmaatregelen.
De medezeggenschapsraad kan over deze aangelegenheden voorstellen doen aan het schoolbestuur en standpunten kenbaar maken. Het schoolbestuur is verplicht bepaalde zaken aan de M.R.voor te leggen. De M.R. heeft voor sommige aangelegenheden instemmingsbevoegdheid, in andere zaken adviesbevoegdheid.

Het medezeggenschapsreglement waarin het een en ander is geregeld ligt ter inzage op school. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar en vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats.
Om de 3 jaar vinden er verkiezingen plaats, waarbij de ouders zich kandidaat kunnen stellen. Heeft u vragen dan kunt u bij de leden van de Medezeggenschapsraad aankloppen.